Księgowość dla firm

› opracowanie polityki rachunkowości oraz planu kont,
› bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym,
› prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych w tym ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
› wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
› sporządzanie sprawozdań finansowych,
› gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
› poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.
› wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
› prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
› sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT 7K, VAT-UE na podstawie zapisów w rejestrach,
› prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
› ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych,
› prowadzenie ewidencji wyposażenia.
› sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło,
› naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
› sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
› sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych,
› rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS — sporządzanie list płac,
› wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.
› rozliczanie VAT rolników , deklaracje do ARR, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
› wypełnianie zeznań rocznych osób indywidualnych,
› przygotowanie zeznań PEFRON-u, GUS-u,
› reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em.